ที่จอดรถ-บริการฝากของ

บริการฝากของ
สามารถติดต่อฝากสิ่งของหรือแจ้งสิ่งของสูญหายได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ได้ทุกพิพิธภัณฑ์

 

จุดจอดรถภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

Map

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน