ข้อปฎิบัติการเข้าชม

ข้อปฎิบัติการเข้าชม

17-11-2021

 ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 1. สังเกตป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ช่วยในการแนะนำ บอกทิศทาง และอธิบายตามจุดต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านั้น
 2. กรุณาถนอมใช้ชิ้นงานสื่อสัมผัส จอภาพระบบสัมผัสและอุปกรณ์ที่จัดไว้ เพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยทดลองหรือเล่นอย่างเบามือ หรือปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ติดประกาศไว้
 3. หุ่น แบบจำลอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดง เป็นส่วนประกอบที่มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมสัมผัสจับต้อง กรุณาอย่าจับชิ้นงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 4. ลิฟต์ใช้ได้สำหรับผู้พิการ หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน และหรือในความดูแลของเจ้าหน้าที่ (เฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า)
 5. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์
 6. ไม่อนุญาตนำสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์         
 7. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น     
 8. ห้ามทะเลาะวิวาท
 9. ห้ามพกพาอาวุธมีคม
 10. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารผิดกฎหมาย เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์
 11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
 12. ห้ามเล่นการพนัน
 13. ห้ามขีดเขียนฝาผนัง
 14. ระมัดระวังการใช้บันไดเลื่อน/ ระวังชนกระจก
 15. ห้ามนำกระเป๋าหรือสัมภาระขนาดใหญ่ เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ กรุณาฝากไว้ที่จุดรับฝากของ หรือเก็บไว้ในรถ/รถโรงเรียน
 16. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อพวช.
 17. ไม่อนุญาตใช้ขาตั้งกล้อง
 18. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สันทนาการติดล้อ เช่น สเก็ตบอร์ด รองเท้าติดล้อ รถสกูตเตอร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 02577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
โทรสาร 02 577 9911 e-mail : nsm_mkt@nsm.or.th
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์นักขัตฤกษ์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน