คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (สายสีน้าเงิน)

สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย บนพื้นฐานแนวความคิด “สร้างคน สร้างอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของคาราวานวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้คนไทยรู้จักการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การปฏิวัติตนเอง สร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0

 >  ชมนิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ ในรูปแบบ ONLINE

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน