การจัดการด้านพิพิธภัณฑ์

การจัดการด้านพิพิธภัณฑ์

16-11-2021

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ

      ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

      ด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งของอพวช. ในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้บริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบและการจัดการแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัยรวมถึงการบริหารจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การพัฒนาและจัดกิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ และการศึกษาและพัฒนาพร้อมให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อให้บริการด้านวิชาการ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนและองค์กรร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งานอบรม Onsite

  • การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
  • Enhancing Computing Learning ด้วยสื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์
  • Effective Presentation เพื่อสื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย
  • นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง (Bird Taxidermy and Artificial Nature Display)
  • อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดมดในประเทศไทย (Taxonomy and Identification of Ants in Thailand)
  • การจัดการพิพิธภัณฑ์: Museums on the Move กับพิพิธภัณฑ์ภาคปฏิบัติ

งานอบรม Online

  • การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
  • การอบรมออนไลน์ Worksheets and Trails: Designing Learning Experience
  • การเล่าเรื่องวิทย์ให้โดนใจใน 3 นาที (เบื้องต้น)   

ข่าวสารที่่คล้ายกัน