การบริการวิชาการ (NSM Academy)

การบริการวิชาการ (NSM Academy)

16-11-2021

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ

       ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

      ด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งของอพวช. ในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้บริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบและการจัดการแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัยรวมถึงการบริหารจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การพัฒนาและจัดกิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ และการศึกษาและพัฒนาพร้อมให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อให้บริการด้านวิชาการ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนและองค์กรร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน