วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

16-11-2021

นกสตัฟฟ์ในถิ่นฐานจำลอง (BIRD TAXIDERMY AND ARTIFICIAL NATURE DISPLAY) 

      เรียนรู้เทคนิคการสตัฟฟ์นกและออกแบบถิ่นฐานจำลองเพื่อการจัดแสดงอย่างมืออาชีพ สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางธรรมชาติ 

สำหรับ: บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสตัฟฟ์สัตว์เพื่อการจัดแสดงและเก็บรักษา อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาด้านชีววิทยา สัตววิทยา รวมถึงผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 20 ท่าน
รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 3 วัน

 

อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดมดในประเทศไทย (TAXONOMY AND IDENTIFICATION OF ANTS IN THAILAND) 

      เรียนรู้พื้นฐานอนุกรมวิธาน การเก็บตัวอย่างจากภาคสนาม การจัดการตัวอย่าง การจำแนก และการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่อการค้นคว้าวิจัยมดในประเทศไทย

สำหรับ: นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาด้านชีววิทยา สัตววิทยา ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมถึงประชาชนทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 30 ท่าน
รูปแบบการอบรม: มุ่งเน้นสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: หลักสูตร 4 วัน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน