การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถดำเนินการร่วมกัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“เป็นองค์กรที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ อพวช. เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและประเทศ
2.    เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
3.    เพื่อให้ อพวช. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในการบริหารงานที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อพวช. ครอบคลุมใน 2 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล ทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ อพวช. และ มิติที่ 2 องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่มบุคคล ทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบจากการดำเนินงานของ อพวช. โดยสามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่
   กลุ่มที่ 1 ลูกค้า/ผู้รับบริการภายนอก 
   กลุ่มที่ 2 บุคลากร อพวช. 
   กลุ่มที่ 3 พันธมิตรความร่วมมือ (ภาครัฐ และเอกชน) 
   กลุ่มที่ 4 ผู้ลงทุนและผู้สนับสนุน 
   กลุ่มที่ 5 ชุมชน/หน่วยงาน ในพื้นที่ให้บริการของ อพวช. (บริเวณคลองห้า ห้างสรรพสินค้าเดอะสตรีทรัชดา เชียงใหม่ และโคราช) 
   กลุ่มที่ 6 หน่วยงานเชิงนโยบาย ทั้งในระดับประเทศและนโยบายระดับองค์กร 
   กลุ่มที่ 7 สื่อมวลชน และสื่อ (Media) 
   กลุ่มที่ 8 คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้จัดหาทรัพยากร 
   กลุ่มที่ 9 กลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ อพวช. หน่วยงานคู่แข่ง และอื่น ๆ

SCM ภายใน อพ
ตารางประเด็นความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
แผนปฏิบัติการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ปี พ.ศ. 2567
93 ครั้ง
แผนปฏิบัติการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2567
95 ครั้ง
ผลการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
254 ครั้ง
แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช. ปี 2567 - 2570 (ปรับปรุงปี 2566)
472 ครั้ง
แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อพวช. ปี 2567 - 2570 (ปรับปรุงปี 2566)
519 ครั้ง
ผลการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
211 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อพวช. ปี 2564 - 2567 (ปรับปรุง ปี 2565)
1329 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อพวช. ปี 2564 - 2567 (ปรับปรุง ปี 2565)
1075 ครั้ง
คู่มือการรับฟังเสียงลูกค้า VOC
961 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (Customer Management Strategic Plan) อพวช. ปี พ.ศ.2564 - 2567
787 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management Strategic Plan) อพวช. ปี พ.ศ.2564 - 2567
3063 ครั้ง
นโยบายและการปฏิบัติด้านลูกค้า อพวช
318 ครั้ง