ประกาศ อพวช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อพวช. พ.ศ. 2566

          เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จึงได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะยื่นคำขอ หรือต้องการติดต่อ อพวช. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานของ อพวช.ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงในการติดต่อทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน