โครงการ “รักอ่านอุปถัมภ์”

โครงการ “รักอ่านอุปถัมภ์”

19-10-2022
โครงการ “รักอ่านอุปถัมภ์”

โครงการ “รักอ่านอุปถัมภ์”
โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม และประเทศชาติกับ อพวช.ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของอพวช. เงินบริจาคและการเสียสละของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ช่วยส่งเสริมให้ภารกิจแห่งชาติของ อพวช. มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต


รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อแจ้งความประสงค์
นางนันทิดา ศรีเปารยะ
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โทร. 0 2577 9999 ต่อ 3130
e-mail: nantida@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน