อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ

องค์การมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน
 2. ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
 3. ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
 6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 7. ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

มาตรา 7 อพวช. มีอำนาจหน้าที่ กระทำการต่างๆภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตราหกอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

 1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ซื้อ ยืมให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง และเปลี่ยนโอนรับโอนหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้
 2. ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการที่เกี่ยวกับกิจการของ อพวช.
 3. รับค่าตอบแทนหรือค่าบริการภายในอำนาจหน้าที่ของ อพวช.
 4. กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์ หรือลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อพวช.
 5. เข้าร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อพวช.
 6. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเอกชนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 7. กำหนดอัตราการให้บริการและความสะดวกต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ตลอดจนประโยชน์จากการดำเนินกิจการของ อพวช. และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริการ
 8. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ อพวช.
 9. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน