คาราวานวิทยาศาสตร์สู่พื้นที่ห่างไกล (สายสีแดง)

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่พื้นที่ห่างไกล (สายสีแดง)

คาราวานวิทยาศาสตร์สู่พื้นที่ห่างไกล (สายสีแดง)

สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง

แนวทางการดำเนินงาน
  คาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมออกให้บริการไปยังโรงเรียนขนาดกลาง - เล็ก ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมือง ดำเนินงานรองรับผู้เข้าชมต่อรอบไม่เกิน 250 คน 

รูปแบบกิจกรรม :
1.นิทรรศการวิทยาศาสตร์สื่อสัมผัส : เล่น สนุกสนาน และท้าทายไปกับการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ในชุดเครื่องเล่นนิทรรศการวิทยาศาสตร์
2.การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ : ตื่นเต้น เร้าใจ ได้ความรู้กับการสาธิตเรื่องราววิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
3.มุมนักประดิษฐ์ : เสริมทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการคิดอย่างเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม กับโจทย์ที่ท้าทายความสามารถเพื่อพิชิตปัญหาในหลากหลายรูปแบบ
4.เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ :ท้าทายความคิดและจินตนาการด้วยกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประดิษฐ์ ทดสอบ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายกิจกรรม
5.กิจกรรมดาราศาสตร์ : เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ และระบบสุริยะจักรวาล ในฉบับพกพา

หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

>> คลิกลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนห่างไกล

ข่าวสารที่่คล้ายกัน