ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์

ผู้อำนวยการ อพวช.


E-mail :rawin@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1813

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการ อพวช.


E-mail :suwarong@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ต่อ 1881

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร

รองผู้อำนวยการ อพวช.


E-mail :Chanintorn@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1824

ดร.กรรณิการ์ เฉิน

รองผู้อำนวยการ อพวช.


E-mail :ganigar.c@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ต่อ 1851

นางสาวประภัทรสรณ์ โม้สิงห์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน


E-mail :prapatsorn@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1820

นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์

ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม


E-mail :tirapong@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 2102

นายสุวิทย์ เปานาเรียง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน


E-mail :Suwit@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1411

นายนิติ บุณยเกียรติ

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ


E-mail :niti@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 4130

นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย


E-mail :chirapatcharin@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 3100

นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


E-mail :nopparat@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1600

นางสาวพีรนุช กัณหดิลก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


E-mail :Peeranut@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1121

นายอนันตกร ขยันงาน

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์


E-mail :ananta.kh@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ต่อ 1900

นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์

ผู้อำนวยการสำนักบริการกลางและรักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ


E-mail :Sirirat_s@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ต่อ 1841

นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


E-mail :Umaporn@nsm.or.th

Tel : 0 2577 9999 ext 1152