วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยม

ตึกลูกเต๋า

วิสัยทัศน์ (Vision)

ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ (A place where everyone can discover the wonders of science.)

พันธกิจ (Mission)

สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ (Inspire everyone with the best learning, research and  edutainment solution.)

ค่านิยมหลัก (Core Value) ความอยากรู้คือชัยชนะ Curiosity WINS
Wisdom : ความรอบรู้ในมนุษย์ ธรรมชาติและศิลปวิทยาการ

Innovation : มีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ

Neighborly : มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคม

Spark : เป็นประกายมีชีวิตชีวา มีพลังเชิงบวก