แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
ยอดวิว
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (Customer Management Strategic Plan) อพวช. ปี พ.ศ.2564 - 2567
16 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management Strategic Plan) อพวช. ปี พ.ศ.2564 - 2567
38 ครั้ง