Workshop (ครอบครัว) เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Workshop (ครอบครัว) เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

17-10-2022
AD lego

Workshop สำหรับครอบครัว
เดือน ตุลาคม 2565
ที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada
ชั้น 5 พิกัด คลิก

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานเหตุและผล
 • บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
 • พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต (เกียรติบัตรมอบให้เฉพาะเด็ก ไม่รวมผู้ปกครอง)


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


เรื่อง พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ตัวต่อ LEGO [ป.4-6 หรือเทียบเท่า พร้อมผู้ปกครอง]
พัฒนาทักษะ Soft Skills โดยใช้ตัวต่อเลโก้เป็นเครื่องมือ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากชมรมเลโก้ประเทศไทยที่จะทำให้ "ตัวต่อเลโก้จะไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไป"
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
รอบที่ 1 : 13.00-15.00 น.
รอบที่ 2 : 15.30-17.30 น.

* รอบที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกเวลาที่ต้องการเพียง 1 รอบ
(ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม เวลา 12.00 น.)

 

 

 • ใน 1 ครอบครัว ประกอบด้วย เด็ก 1 คน (ป.4-6 หรือเทียบเท่า) และผู้ปกครอง 1 คน 
 • จำกัด 20 ครอบครัว/รอบ
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 300 บาท/ครอบครัว/รอบ
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 270 บาท/ครอบครัว/รอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารเรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด คลิก
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน