IT Special Workshop for Kids เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566

IT Special Workshop for Kids เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566

19-05-2023
IT Special Workshop for Kids เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566

IT Special Workshop for Kids: เปิดโลกไอที....ต้อนรับเปิดเทอม
เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี


ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการทำกิจกรรมพัฒนาระบบการคิดตามแนวทางของวิทยาการคำนวณ ลงมือทำด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์จริง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสำหรับเยาวชนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

  • เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงวิทยาการคำนวณ การเขียนโค้ด การพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหุ่นยนต์แบบบังคับมือ กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ
  • สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


IT Special Workshop for Kids เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566
หลักสูตร 3 ชั่วโมง
รูปแบบ Onsite

IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
มีให้เลือก 12 ครั้ง 12 เรื่อง ตามความสนใจ ดังนี้

 

1. วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ ปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจวิธีการเขียนคำสั่งเบื้องต้น รู้จักกับด้านและมุมเรขาคณิตผ่านชุดสื่อ EDX และฝึกเขียนคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ Matata ในการวาดภาพสุดพิเศษ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ EDX – Junior GeoLand และชุดสื่อ Matata Lab
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ
Coding GeoMath นักโค้ดสมองกล..หุ่นยนต์สร้างภาพ2

 

2. วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง จัดลำดับความคิด..ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสนุกไปกับการออกแบบคำสั่งให้กับหุ่นยนต์ผึ้งน้อยในการทำภารกิจสุดท้าท้าย
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อวิทยาการคำนวณเด็กเล็ก NSM (การ์ดชีวิตประจำวัน หน้ากากนักคิด) และหุ่นยนต์ BeeBot
สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี
จัดลำดับความคิด..ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว
จัดลำดับความคิด..ยอดนักวิทย์ตัวจิ๋ว2

 

3. วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
เรื่อง STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง เรียนรู้การออกแบบโครงสร้างสะพานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ STEAM เพื่อพิชิตภารกิจที่กำหนด และฝึกทักษะทางวิศวกรรมทั้งการอ่านแบบ ประกอบโครงสร้างและออกแบบอาคารที่ทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำลอง พร้อมฝึกเขียนคำสั่งควบคุมโปรแกรมอย่างง่าย
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ WeDo 2.0 LEGO® Education และชุดสื่อ STEAM Education จากเกาหลี
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป
STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง
STEM Structure นักคิด..ภารกิจสั่นสะท้านเมือง2

 

4. วันพุธที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง Walker Robot นักสร้างหุ่นยนต์เดินได้ รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ Automata และกลไกการเคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์ กลไกของลูกเบี้ยว ก้านโยง พร้อมฝึกทักษะการประกอบและการใช้เครื่องมือทางวิศวกร ผ่านการประกอบหุ่นยนต์ Walker Robot
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่ออุปกรณ์หุ่นยนต์ Walker Robot และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
ครั้งที่ 4 Walker Robot นักสร้างหุ่นยนต์เดินได้

 

5. วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าผ่านการประดิษฐ์การ์ดวงจรไฟฟ้า รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ พร้อมลงมือออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์จากวัสดุอย่างง่าย พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะการสังเกต ท้าทายความคิดด้วยภารกิจ The Bot Fighter!
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อกิจกรรมวงจรไฟฟ้า และเครื่องมือต่อวงจรพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย
Circuit Mission ภารกิจวิศวกรไฟฟ้าตัวน้อย2

 

6. วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
เรื่อง Drone Multirotor ภารกิจวิศวกรอากาศยาน ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของ MultiRotor รู้จักกับส่วนประกอบและพื้นฐานการควบคุมการบินโดรน พร้อมทดลองฝึกบินโดรนในการทำภารกิจสุดท้าทาย
สื่อประกอบกิจกรรม Drone Multirotor และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
Drone Multirotor ภารกิจวิศวกรอากาศยาน
Drone Multirotor ภารกิจวิศวกรอากาศยาน2

 

7. วันพุธที่ 5 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง นักเขียนโปรแกรมสุดล้ำ..นำวัดค่าคุณภาพอากาศ รู้จักกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมทดลองทำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการทดลองเขียนคำสั่งควบคุมด้วยโปรแกรม KidBright
สื่อประกอบกิจกรรม บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรม KidBright และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
ครั้งที่ 7 นักเขียนโปรแกรมสุดล้ำ..นำวัดค่าคุณภาพอากาศ

 

8. วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง ตัวน้อยนักวิทย์ ฝึกคิดเป็นระบบ รู้จักกับ Big Data ฝึกทักษะการคิด การสังเกตและจัดระบบข้อมูลผ่านกิจกรรมการจำแนกแยกของที่สนุกสนาน
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ EDX- Counting And Sorting Set และชุดสื่อวิทยาการคำนวณเด็กเล็ก NSM (จำแนกแยกของ)
สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี
ตัวน้อยนักวิทย์ ฝึกคิดเป็นระบบ
ตัวน้อยนักวิทย์ ฝึกคิดเป็นระบบ2

 

9. วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
เรื่อง Relay Robot นักสร้างหุ่นยนต์ยอดนักเตะ ทำความรู้จักพร้อมเรียนรู้การทำงานของวงจรสวิตช์รีเลย์ ผ่านการทดลองต่อวงจร ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ พร้อมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในภารกิจหุ่นยนต์ยอดนักเตะ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ Relay Robot และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
Relay Robot นักสร้างหุ่นยนต์ยอดนักเตะ
Relay Robot นักสร้างหุ่นยนต์ยอดนักเตะ2

 

10. วันพุธที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง Genius Robot นักโค้ดสมองกล..สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ เรียนรู้การทำงานของมอเตอร์และเซนเซอร์ ผ่านการทดลองประกอบและฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยโปรแกรม Arduino IDE
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อ Genius Robot โปรแกรม Arduino IDE และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
Genius Robot นักโค้ดสมองกล..สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ
Genius Robot นักโค้ดสมองกล..สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ2

 

11. วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.
เรื่อง นักประดิษฐ์โคมไฟ DIY ด้วยเครื่อง Laser CNC ทดลองใช้งานเครื่อง Laser Cutter สำหรับงาน DIY ในการสร้างโคมไฟ
สื่อประกอบกิจกรรม เครื่อง Laser Cutter โปรแกรม RDWorks และเครื่องมือช่างพื้นฐาน
สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป
นักประดิษฐ์โคมไฟ DIY ด้วยเครื่อง Laser CNC
นักประดิษฐ์โคมไฟ DIY ด้วยเครื่อง Laser CNC2

 

12. วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
เรื่อง นักดิจิทัลรุ่นเยาว์...ก้าวสู่โลก Metaverse ทำความรู้จักกับโลกแห่งอนาคต พร้อมตะลุยกิจกรรมชวนคิด ประดิษฐ์อุปกรณ์แห่งโลก Metaverse และสร้างโลกเสมือนจริงด้วยมือ ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Metaverse พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์แว่น VR จากอุปกรณ์อย่างง่าย และกิจกรรม Design Thinking ที่ประยุกต์ใช้หลักการของ Metaverse ในการสร้างแผนที่ของโลกเหมือนในจินตนาการของเด็ก ๆ
สื่อประกอบกิจกรรม ชุดสื่อกิจกรรม Metaverse และชุดสื่อ VR Cardboard
สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป
นักดิจิทัลรุ่นเยาว์...ก้าวสู่โลก Metaverse
นักดิจิทัลรุ่นเยาว์...ก้าวสู่โลก Metaverse2


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดให้อายุครบปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม
  • รับจำนวนจำกัด 30 คน/เรื่อง
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 300 บาท/เรื่อง/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 270 บาท/เรื่อง/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ

กำหนดวันปิดรับลงทะเบียน ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรมเรื่องนั้น ๆ ในเวลา 12.00 น. หรือมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่เปิดรับ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน