การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM | สัมมนา

การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM | สัมมนา

27-01-2023
การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM

ขอเชิญคุณครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานสัมมนา "การเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ Active Learning กับ NSM" วิทยากร ดร. นันทิดา ศรีเปารยะ จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


ประโยชน์ที่ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับ
1. เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้
2. รูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและ อพวช. 
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกและตัวอย่างชุดสื่อการเรียนรู้ จาก อพวช.
5. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน จะได้สิทธิ์ลุ้นรับชุดกิจกรรม Lab Box


กำหนดจัดการสัมมนา


โปรดลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (แอปพลิเคชัน LINE)


รับจำนวนจำกัด
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช.
โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)
E-mail: kedwadee@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน