STEM เริ่มอย่างไร | Workshop

STEM เริ่มอย่างไร | Workshop

10-11-2022
STEM เริ่มอย่างไร | Workshop

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM เริ่มอย่างไร”


STEM Education เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เห็นว่าความรู้จากประสบการณ์ และจากการเรียนทุกรายวิชานั้นมีความหมาย และเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาคนเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้


STEM เริ่มอย่างไร เป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยกับ “เทคโนโลยี (T)” การสร้างจินตนาการและวิศวกรรมย้อนรอย รวมทั้งการทำความเข้าใจและความชัดเจนกับ “กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (E)” ในการบูรณาการหลากหลายความรู้ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน STEM กับทุกระดับชั้นเรียน

 

  • หลักสูตร 1 วัน พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร

 

  • รับจำนวนจำกัด 50 คน/รุ่น
  • สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม 3 คน/โรงเรียนหรือหน่วยงาน


โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566        
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

เวลา 09.00 -  16.00 น.
ปิดรับสมัครวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.


โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566        
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 -  16.00 น.
ปิดรับสมัครวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.


เอกสารการอบรม กำหนดการ และขั้นตอนการแนบหลักฐานในการสมัคร คลิก


ค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน/รุ่น
ลงทะเบียน คลิก

 

  • โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการอบรม
  • 50 ท่าน แรกที่ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ และโปรดแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเวลาดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 15 นาที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2104 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม สํานักบริการผู้เข้าชม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491(ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน