การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

13-06-2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM

ขอขอบคุณการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่นี่

ขอเชิญ ครู -อาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจในอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ได้รับ ความรู้และแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่อาชีพอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถใช้ประโยชน์จัตุรัสวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา กับ อพวช. ในการดำเนิน กิจกรรม/นิทรรศการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง อพ. กับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ภารกิจของ อพวช.

กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 คน (2 คน/โรงเรียน)

วัน เวลา และ สถานที่

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 – 15.00 น.

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทางเลือกในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างประสบการณ์จริงได้

2. ช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สถาบันการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

4. เกิดเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการระหว่าง อพวช. กับ สถาบันการศึกษา

5. ขยายโอกาสในการเรียนรู้ผ่านสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน (NSM Plearn Science)

การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.office.com/r/aanu6M163x

สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ

1. กระเป๋าพร้อมของที่ระลึก 1 ชุด/คน

2. บัตรอภินันทนาการมูลค่า 100 บาท สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ จำนวน 30 ใบ/โรงเรียน

3. ชุดของเล่นวิทย์ ฉบับกระเป๋า 1 ชุด/คน

4. นิตยสาร อพวช. 1 ฉบับ/คน

 

 

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 โทร 08 1580 3350 (เกศวดี) E-mail: kedwadee@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน