Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

13-10-2022
Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

Workshop สำหรับเด็ก
เดือน ตุลาคม 2565
ที่ NSM Science Square @ Chiang Mai

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานเหตุและผล
 • บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
 • พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


เรื่อง Coding for Kids by LEGO Education (Wedo 2.0)
[ป.1-3 หรือเทียบเท่า]

สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยรูปภาพ ผ่านชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO Education - Wedo 2.0 โดยปฏิบัติภารกิจสุดท้าทายที่เชื่อมโยงสู่เรื่องราวในชีวิตจริง
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
รอบที่ 1 : 9.30-12.30 น.
รอบที่ 2 : 13.30-16.30 น.

* รอบที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกเวลาที่ต้องการเพียง 1 รอบ
(ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)


เรื่อง Coding for Kids by LEGO Education (EV3 Mindstorms)
[ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และการทำงานของ Sensors ต่าง ๆ ผ่านชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO Education - EV3 Midstorms เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
รอบที่ 1 : 9.30-12.30 น.
รอบที่ 2 : 13.30-16.30 น.

* รอบที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกเวลาที่ต้องการเพียง 1 รอบ
(ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

 

 • จำกัด 30 คน/เรื่อง/รอบ
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)


ค่าใช้จ่าย 550 บาท/คน/เรื่อง/รอบ
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 495 บาท/คน/เรื่อง/รอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารเรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก

โทร. : 09 3745 8550
และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
 • ปิดวันจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน