โครงงานวิทย์ คิดนอกห้อง | Professional Workshop

โครงงานวิทย์ คิดนอกห้อง | Professional Workshop

19-05-2022
โครงงานวิทย์ คิดนอกห้อง | Professional Workshop

Workshop โครงงานวิทย์ คิดนอกห้อง
สำหรับ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ

- เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการหาคำตอบและการแก้ปัญหา ให้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความเป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น
- สร้างความเข้าใจทักษะกระบวนการพื้นฐานและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
- ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง 
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 9-10 มิถุนายน 2565
เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (Blank space) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
(มีบริการห้องพักหากต้องการ)

จำกัดจำนวน 30 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท

สมาชิก อพวช. เหลือ 3,330 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 4 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

โครงงานวิทย์ คิดนอกห้อง | Professional Workshop

ข่าวสารที่่คล้ายกัน