การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

07-07-2022
อบรมเชิงปฏิบัติการโคราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม


เชิญชวนผู้สนใจ ในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และ อาชีพวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจในอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่อาชีพอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ


วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์
2. ให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถใช้ประโยชน์จัตุรัสวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา กับ อพวช. ในการดำเนิน กิจกรรม/นิทรรศการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สร้างเครือข่ายระหว่าง อพ. กับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ภารกิจของ อพวช.


กลุ่มที่ 1
สำหรับ ครู อาจารย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 คน (2 คน/โรงเรียน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.

กลุ่มที่ 2
สำหรับ ผู้จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน (Homeschool) จำนวน 30 คน
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช (NSM Science Square @ Korat)
อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทางเลือกในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างประสบการณ์จริงได้
2. ช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถาบันการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4. เกิดเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการระหว่าง อพวช. กับ สถาบันการศึกษา
5. ขยายโอกาสในการเรียนรู้ผ่านสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน (NSM Plearn Science)


สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ
1. ของที่ระลึก 
- ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ ฉบับกระเป๋า (Pocket Science by NSM)
- นิตยสาร อพวช. 
2. บัตรอภินันทนาการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช


รายละเอียดโครงการและกำหนดการอบรม คลิก


ลงทะเบียน คลิก
 

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช.
โทร. 08 1580 3350 (เกศวดี)
E-mail: kedwadee@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน