Rock & Mineral

Rock & Mineral

03-10-2022

     คลังตัวย่างหินและแร่ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รวบรวม จัดเก็บตัวอย่าง หิน แร่ ที่มีความสำคัญระหว่างการสำรวจทางธรณีวิทยา เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัย ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา อีกทั้งใช้เป็นตัวอย่างจัดแสดงนิทรรศการ สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ โดยรวบรวมตัวอย่างหินจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ตัวอย่างแร่ที่เก็บรวมรวมในคลังตัวอย่าง ได้แก่ แร่ธรรมชาติและอัญมณี 

Related