Entomology

Entomology

03-10-2022

      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาปล้องกว่า 200,000 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างต้นแบบประมาณ 1,200 ตัวอย่าง จากประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง คลังตัวอย่างนี้เป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยา การแพร่กระจาย และวิวัฒนาการของแมลงและสัตว์ขาปล้อง เช่น แมงมุม ตะขาบ นอกจากนี้ยังมีการใช้ตัวอย่างสำหรับการจัดแสดง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน