th th
en

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ ๘-๑๑ ปี หัวข้อ “Peace in space”

(APRSAF Poster Contest)

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        

LOGO SET PoCOn

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และเห็นถึงการเสริมสร้างจินตนาการและทักษะที่จำเป็นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการรังสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะทางด้านศิลปะควบคู่กันไปด้วย จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด มีจิตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศควบคู่ไปกับการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต

 

PR Poster

Poster PC2020

 

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ

 • กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.)
 2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการ โดยสื่อถึง หัวข้อ
 1. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
 2. ห้ามมี Logo หน่วยงาน รูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆบนภาพวาด
 1. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใด ๆ ลงบนภาพ
 2. จำกัดการส่งผลงาน 1 ภาพ ต่อ 1 คน เท่านั้น
 3. เขียนชื่อ-สกุล/อาย/โรงเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษของผู้วาด และ ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง เป็นภาษาไทยด้านหลังของภาพ
 1. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

*** หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ (วาดสด)

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม VDO Call ด้วย Microsoft Teams ผ่านอุปกรณ์ช่องทางใดช่องหนึ่งที่โดยแสดงการวาดภาพและกล้องจะต้องจับภาพในขณะวาดภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมแข่งขันขาดการติดต่อหรือไม่แสดงตนยืนยันสถานะได้เกินกว่า 5 นาที ทางโครงการฯ จะตัดสิทธิ์ทันที
 2. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าร่วมต้องดำเนินการ ดังนี้

                     2.1. ถ่ายรูปตนเองถือคู่กับภาพผลงาน

                     2.2. ถ่ายรูปผลงาน

                     2.3. การจัดส่งรูปถ่าย ดังนี้

                               2.3.1 จัดส่งไฟล์ภาพผลงานผ่านช่องทาง Line ของโครงการ (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

                               2.3.2. จัดส่งภาพผลงานทางไปรษณีย์ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยห้ามการพับภาพ มาที่
                               สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

                               อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

                               เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

 • เกณฑ์การตัดสิน
 1. การสื่อความหมายและแนวคิด
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. การจัดองค์ประกอบ
 4. การให้สีสัน
 5. ความสวยงามโดยรวม

 

 • คณะกรรมการตัดสิน
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการ National Space Exploration
 4. กรรมการ ผู้บริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 5. กรรมการ ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

 • การคัดเลือก  

การคัดเลือกภาพวาดระดับเยาวชน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF Online 2020

 1. การส่งผลงานทางไปรษณีย์   ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม – วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 1. คัดเลือกภาพรอบแรก จำนวน 30 ภาพ   วันอังคารที่ 16 กันยายน 2563

            ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 1. รอบชิงชนะเลิศ (รอบวาดสด) ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live)

            เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวด APRSAF2020 จำนวน 3 ภาพ   วันอังคารที่ 19 กันยายน 2563

            ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 1. รอบประกาศผล ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live)   วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

            ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

*** หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

 • รางวัลการประกวด
 1. รางวัลตัวแทนประเทศไทย จำนวน 3 รางวัล

           รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท

 1. รางวัล Popular Vote “Like & Share” สูงสุด จำนวน 1 รางวัล

           รับประกาศนียบัตร  พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท 

 1. รางวัลชมเชย จำนวน 26 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึก
 2. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF Online 2020 ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

            4.1 Best Poster Award            10,000    บาท

            4.2 Special Poster Award          5,000    บาท

            4.3 Special Poster Award          5,000    บาท

            4.4 JAXA Award                        3,000    บาท

** หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจะเป็นลิขสิทธิ์ของ สทอภ. อพวช. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์  สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสาม

 • การส่งผลงาน

จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่

-------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

--------------------------------------------------------------------------------------------

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2563 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

>>> ประกาศผลการประกวด ภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี Peace in Space <<<

 

 

ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

www.facebook.com/Gistda4Youth

โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร