โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

11-08-2023
ประกาศขยายเวลารับผลงานนวนิยายวิทยาศาสตร์

ขอมอบของขวัญปีใหม่แก่เหล่านักเขียนทุกท่าน
ขอขยายเวลาปิดรับผลงานนิยายวิทยาศาสตร์ จากเดิม วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

 

โปสเตอร์อบรมนิยายวิทยาศาสตร์

 

 

 


โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  กำหนดจัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์และรักงานเขียน ได้รับประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนางานเขียน การวางโครงเรื่อง การขยาย Plot ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ดังนี้

วัตถุประสงค์    
•    เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ และรักงานเขียนได้รับประสบการณ์และฝึกฝนทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
•    ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดการอบรม
•    กำหนดจัดอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

รายละเอียดการรับสมัคร
•    รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม จำนวน 50 คนแรก
•    ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
•    ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าอบรมครบหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•    อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป
 
หมดเขตส่งใบสมัคร
 •    วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
•    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th 

คลิก>> เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567
 


กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567
 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานการเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย โดยความยาวของเรื่องจะต้องไม่ต่ำกว่า 80 และไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 (ไม่มีภาพประกอบ) รูปแบบตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์  (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากพบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
  กรณีที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มการสมัคร
 • ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี
  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
  การจัดพิมพ์หนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมจากบรรณาธิการก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด ระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 ผลงาน
 • หากส่งผลงานผ่านอีเมล กรุณาส่งเป็นไฟล์ .doc/.docx  และ .pdf
  คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การส่งใบสมัครและผลงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
 • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

                กองสื่อสารวิทยาศาสตร์
                ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
                39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
                วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”

 • ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)
      ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
      39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 มกราคม 2567 (15.00 น.)

สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1475 (สุมัยญา,ศักดิ์ชัย)

 

 

 

Related