ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก VDO Audition “FameLab Thailand 2023”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก VDO Audition “FameLab Thailand 2023”

25-09-2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก VDO Audition “FameLab Thailand 2023”

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก VDO Audition

การแข่งขัน “FameLab Thailand 2023”

--------------------------

 

             ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand 2023 เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น

 

              บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินผลงานการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันFameLab Thailand 2023” รอบ VDO Audition เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายนี้

                                                             

                                                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก VDO Audition “FameLab Thailand 2023”ภาษาไทยภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ได้ที่


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์, ณัฐชา) หรือติดต่ออีเมล thiwasit@nsm.or.th, nutcha@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน