University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) 2023

University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) 2023

06-01-2023
ประกาศผลรอบคัดเลือก


ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks)
รอบคัดเลือก 

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ๔ แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Centre for SDG Research and Support: SDG Move) ในการดำเนินงานโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (UniTi Talks) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินผลงานการนำเสนอ หัวข้อ “ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” รอบคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินฯ ดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายนี้

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.
โทร 0-2577-9999 ต่อ 1790, 1791 (คุณเวธกา, คุณธีระพล)

มือถือ 06-1334-8000 (ในเวลาราชการ)
Email: unititalks@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน