โครงการประกวดภาพถ่ายแมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน 2567

โครงการประกวดภาพถ่ายแมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน 2567

19-03-2024
โครงการประกวดภาพถ่ายแมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน 2567

โครงการประกวดภาพถ่ายแมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดเวทีการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)” 
 • เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านเข้าประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป นำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและร่วมมือกันสอดส่องปัญหาจากแมลงและสัตว์รบกวน


กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย (ไม่จำกัดอายุ)


ระยะเวลาดำเนินงาน

 • ระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2567


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ( Thai Pest Management Association: TPMA)
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ข้อกำหนดการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดประเภทยอดเยี่ยม 

 1. ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโดรน (drone) มีขนาด ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,300 pixels
 2. ภาพถ่ายมีรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPEG 
 3. มีคำบรรยายของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 250 - 700 ตัวอักษร (character) ไม่จำกัดภาษาของคำบรรยาย โดยควรมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล
 4. ผู้ที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด ต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก
 5. ผู้ที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้ใช้ภาพถ่าย คลิก


การตัดสินผลรางวัล ประเภทยอดเยี่ยม 

 • กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนแต่ละผลงานที่ส่งเข้าประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นส่วนของภาพและคำบรรยาย 60 และ 40 คะแนนตามลำดับ หลังจากนั้น ภาพที่ผ่านเข้ารอบซึ่งเป็นภาพที่ได้สูงสุด 5-10 ภาพแรก และได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (30 และ 20 คะแนนตามลำดับ) จะถูกนำมาพิจารณาในการตัดสินรางวัลในที่ประชุมของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
 • ตัดสินโดยกรรมการ จากทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และกรรมการกิตติมศักดิ์ที่ได้รับเชิญ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • รางวัลสำหรับการประกวดภาพถ่ายประเภทยอดเยี่ยม ดังนี้
  • ชนะเลิศ 1                   เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


ส่งผลงาน คลิก

เปิดรับผลงานเข้าประกวด วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลการประกวดทางหน้าเว็บไซต์นี้ 25 มิถุนายน 2567

 

สอบถามเพิ่มเติม
สมาคมผู้ประกอบกิจการการกำจัดแมลง
โทร. 0 2722 1172-3
Facebook : สมาคมผู้ประกอบกิจการการกำจัดแมลง TPMA

ข่าวสารที่่คล้ายกัน