การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ

การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ

13-02-2024
แก้ไข Automata paper 2024 Contest-01_0

การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ


NSM เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ (2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys)


ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน ได้แก่ นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสนใจในการผลิตของเล่น
  • ประเภทที่ 2 ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและผลิตของเล่น ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์


เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดี่ยวหรือแบบทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน
  • ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกเพียง 1 ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่านั้น


รางวัลสำหรับการแข่งขัน
ประเภทที่ 1 ระดับเยาวชน

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

เอกสารโครงการฯ ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน โจทย์ กติกา การให้คะแนน เงื่อนไขการออกแบบ และปฏิทินการแข่งขันทั้งหมด คลิก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Paper Science Toys

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศพช.) อพวช.
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1493 (ชนกนันท์) 1496 (บุรวัชร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน