The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023

The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023

19-01-2022
ASPC2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9

The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 (Grade 9-12) จากตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภาพใต้ชื่อโครงการ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนและครู ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ คือ ไทย บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และติมอร์เลสเต

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1746 (พัชราภรณ์) หรือ 1794 (กฤตภาส)

มือถือ 06 1334 8000

Email: ASPC2Thailand@gmail.com


ASPC 2022 Award Announcement

Post ASPC 2022 Award Pictures

ข่าวสารที่่คล้ายกัน