ASEAN Student Science Project Competition, ASPC (โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน)

ASEAN Student Science Project Competition, ASPC (โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน)

19-01-2022
ASPC 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดกิจกรรมค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Student Science Project Competition, ASPC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในชื่อThe 8th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2022) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกับเยาวชนในการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศ นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวด ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 8 (ASPC 2022) รูปแบบออนไลน์

A group of people standing in front of a large screen

Description automatically generated with medium confidence

1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  พร้อมด้วย รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2022) รูปแบบออนไลน์

A group of people standing in front of a screen

Description automatically generated with medium confidence