การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"

19-01-2022
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oceans for the Future"

                องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดโครงการ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Our Seas and Oceans for the Future” เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และกระตุ้นเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

                โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 แต่ละประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Science Drama Competition 2022) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อ ทีมผู้ผ่านรอบคัดเลือก 

ประกาศผลการประกวด รอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


หน่วยงานผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 577 9999  ต่อ 1791(ศุภาพิชญ์) หรือ 1745(อภิชญา) 

อีเมล suphapich.a@nsm.or.th หรือ apichaya.p@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน