FameLab Thailand 2022

FameLab Thailand 2022

18-07-2022
11 Finalist - FameLab Thailand 2022

อพวช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดโครงการแข่งขัน FameLab Thailand 2022” เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างศักยภาพของผู้ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

โจทย์/คำอธิบายการแข่งขัน:

CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES? “เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที”

นำเสนองานวิจัยหรือเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา 3 นาที เกี่ยวกับงานวิจัยที่กำลังดำเนินการหรืองานวิจัยที่สนใจมาถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างทัศนะคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์

กติกาการรับสมัคร:

  • นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนใจงานวิจัยด้าน STEM
  • และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • จัดทำคลิปวีดีโอเล่าเรื่องราวงานวิจัยที่กำลังดำเนินการหรืองานวิจัยที่สนใจเพียง 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
  • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้
  • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการตัดต่อ, ใส่เสียง, ภาพประกอบ หรือ visual effect ต่างๆ เพิ่มเติม
  • ลงทะเบียนตามลิงก์รับสมัครพร้อมอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอ ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช.

การรับสมัคร: สามารถดาวน์โหลดรายเอียดการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียด : โครงการ FameLab Thailand 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินผลงานการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน“FameLab Thailand 2022” รอบ VDO Audition เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อfamelab1

รายชื่อfamelab2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินผลงานการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน“FameLab Thailand 2022” รอบ Semi-Final Competition เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Final Competition ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศผล famelabประกาศผล famelab 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผลรอบ Semi-Final Competition

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1774 (คุณธีร์วศิษฐ์)

Email: thiwasit@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน