ขยายรับสมัคร FameLab Thailand 2023 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566

ขยายรับสมัคร FameLab Thailand 2023 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566

28-08-2023
ขยายรับสมัคร FameLab Thailand 2023

FameLab Thailand 2023

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand 2023 เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชนรวมถึงส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

 

ประกาศขยายการรับสมัคร FameLab Thailand 2023

ประกาศรับสมัครขยายการรับสมัคร
โครงการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand 2023
ขยายการรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 10 กันยายน 2566

CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES ?
เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที⏰ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโอกาศศึกษาดูงานที่อังกฤษ?
.
เชิญชวน ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ FameLab Thailand 2023

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

  •     ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  •     ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศ FameLab Thailand

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และช่องทางการรับสมัคร

  •     ขยายการรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 10 กันยายน 2566
  •     สนใจสมัคร กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิกที่นี่ พร้อมกับอัปโหลดผลงานคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
  •     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์, ณัฐชา) หรือติดต่ออีเมล thiwasit@nsm.or.th, nutcha@nsm.or.th

หัวข้อในการนำเสนอผลงาน
    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเลือกหัวข้องานวิจัยที่ท่านกำลังดำเนินการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว งานวิจัยที่สนใจ หรือเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวที่น่าสนใจเพียง 1 หัวข้อต่อครั้ง สำหรับใช้ในการนำเสนอ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครโครงการ

 

TIMELINE และรูปแบบการแข่งขัน
 

รูปแบบการแข่งขัน FameLab Thailand 2023

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์, ณัฐชา) หรือติดต่ออีเมล thiwasit@nsm.or.th, nutcha@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน