Prime Minister’s Science Award 2022

Prime Minister’s Science Award 2022

19-01-2022
PM Final

ประกาศผลรางวัล Prime Minister’s Science Award 2022

       

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก 

       บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2022 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และกำหนดมอบรางวัล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

Ø รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 (คลิก)

Ø รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คลิก)

 

Ø รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (คลิก)

Ø รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (คลิก)

Ø รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คลิก)

 


Prime Minister’s Science Project Award 2022

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  


ประเภทรางวัล

โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท

  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category

  1) Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ)  

  2) Best of Biological Science (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

  3) Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

  • ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท

  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

โครงงานเยาวชน (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน)

รางวัลพิเศษ Special Award

     คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คำตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือเป็นที่สิ้นสุด

ครูผู้ส่งเสริมเยาวชน จำนวน 2 รางวัล

รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)       

รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  • ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท

  • โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1790, 1745 (คุณรักชนก , คุณวรภร)
Email: PMSCIENCEAWARD@GMAIL.COM  (rakchanok@nsm.or.th , woraporn@nsm.or.th)


 ประกาศผลรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน