กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565

19-01-2022
ScienceProject2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

แผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม

วันเปิด-ปิดรับสมัคร

วันแข่งขันรอบชิงฯ

สถานที่จัดงาน

1.  การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

10 มิ.ย. - 11 ก.ค. 65

18 ก.ค. 65

รูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS TEAMS

2. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

10 มิ.ย. - 11 ก.ค. 65

18 - 19 ก.ค. 65

รูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS TEAMS

3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

10 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65

23 ก.ค. 65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต

4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

10 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65

24 ก.ค. 65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต

5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

10 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65

15 ส.ค. 65

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

10 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65

13-14 ส.ค. 65

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

7. การประกวด Science Show (หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

10 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65

1-2 ส.ค. 65

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 29 ก.ค. 65 (ติดตามประกาศทางเว็บไซต์)


📝 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ : http://www.scisoc.or.th/sciweek   เท่านั้น!!

🔗 แนบหลักฐานการสมัคร : https://forms.gle/pUogmR51ZyjBcMtm8

 

✨ หนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


🏆 กิจกรรมการแข่งขัน มีทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดกิจกรรม > > คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมปลาย-มัธยมต้น

2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [รูปแบบออนไลน์]

 3. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา [รูปแบบออนไลน์]

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

6. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

7. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับศูนย์ภาคกลาง

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1790 (รักชนก) , 1791 (ธีระพล)

 

***กิจกรรมตอบปัญหาและกระบวนการวิทยาศาสตร์ฯ***

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5

โทร. 0 2564 4440-59 ต่อ 2020, 2079 หรือ 08 9000 0950 (กาญจนา)

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน