โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

21-02-2024
แบนเยอน์ประกวดภาพถ่าย ขยายเวลา

การประกวดภาพถ่าย 

SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “วิทยาศาสตร์” หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องวิชาการที่ยากต่อการทำความเข้าใจ และห่างไกลจากชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น เรื่องสุขภาพร่างกาย อาหารการกิน การใช้ชีวิต การเดินทาง ติดต่อสื่อสาร สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสภาวะแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น โดยภาพถ่ายนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องผสานทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และศิลปะด้านความสวยงามเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจพร้อมกับถ่ายทอดความหมายเชิงวิทยาศาสตร์

อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ผ่านภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่สะท้อนความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน 

ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานโปรดศึกษารายละเอียดของการประกวดอย่างครบถ้วน และเตรียมข้อมูล 4 ส่วนหลัก คือ ภาพ ชื่อภาพ คำบรรยายประกอบภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ เพื่อส่งเข้ามาประกวดในประเภท/รุ่นที่ท่านสนใจจากลิงก์ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ - 15 พ.ค. 2567 
ประเภทที่เปิด ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม 

รุ่นที่เปิด ประชาชนทั่วไป และเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี) 

ระยะเวลาโหวตผลงานประเภทยอดนิยม  20 - 27 พ.ค. 2567

ประกาศผลการตัดสิน ภายใน 31 พ.ค. 2566

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ลิงก์ SCIENCE IS OUT THERE #วิทย์ติดเลนส์ (nsm.or.th)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

การประกวดในปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 ครั้งหลัก

ครั้งที่ 1: Science is out there "วิทย์ติดเลนส์" (กำลังเปิดรับผลงาน)

ครั้งที่ 2: Image of Science "วิจิตร วิจัย" (โปรดรอประกาศ)

รุ่นการแข่งขัน
1. รุ่นประชาชนทั่วไป
2. เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

(หมายเหตุ: ในการประกวดรอบ Image of Science "วิจิตร วิจัย" ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ)

ประเภทการประกวด

1.ประเภทยอดเยี่ยม
พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ 
และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

2.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากคะแนนโหวตรูปภาพจากฟอร์มโหวตเป็นหลัก ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

รอบ    

เปิดรับผลงาน

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
    

 

ประกาศผล

1

ก.พ. - พ.ค. 2567      

Science is out there "วิทย์ติดเลนส์" (ภาพที่สะท้อนวิทยาศาสตร์รอบตัวในชีวิตประจำวัน)      

15 พ.ค. 2567    

 

ภายใน 31 พ.ค. 2567    

2

พ.ค. - ก.ค. 2567

Image of Sciece "วิจิตร วิจัย" 

(ภาพจากการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์) 

31 ก.ค. 2567

 

ภายใน 20 ส.ค. 2567

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ http://contest.nsm.or.th/**

 

รางวัลสำหรับการประกวดรอบ Science is out there "วิทย์ติดเลนส์"   (รุ่นประชาชนทั่วไป)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม                              

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                    

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รางวัลสำหรับการประกวดรอบ Science is out there "วิทย์ติดเลนส์"    (รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม                             

ชนะเลิศ

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                   

4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รางวัลสำหรับการประกวดรอบ Image of Science "วิจิตร วิจัย" (ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุ)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร                       

 

รองชนะเลิศอันดับ 1                   

8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ชมเชย (ถ้ามี)

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

3,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

   

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1472 
E-mail nsmphotocontest@nsm.or.th
www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

ข่าวสารที่่คล้ายกัน