SiT Talks: Science inspired by Teen 2024

SiT Talks: Science inspired by Teen 2024

07-11-2023
โปสเตอร์

อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินโครงการ “SiT Talks: Science inspired by Teen 2024”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ ภายใต้โจทย์

“เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที”

(การนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา 3 นาที เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองชอบหรือสนใจที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์)


วันที่

การดำเนินงาน 

หมายเหตุ 

 1 ธ.ค. 66 - 19 ม.ค.67

สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน

(เข้าร่วมอบรม "เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที" ก่อนสมัคร คลิก)

สมัครผ่าน Google Form (เลือก Google Form ตามภูมิภาคที่ท่านต้องการเข้าร่วม)

 19 ก.พ. 67

ประกาศผลรอบคัดเลือก 5 คน/ ภาค (รวมจำนวน 25 คน)

คลิก
16 - 17 มี.ค. 67 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) คลิก
3 เม.ย. 67 การแข่งขันและประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ คลิก
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
  2. รายละเอียดโครงการ คลิก
  3. กติกาโครงการ SiT Talks 2024
  4. วิธีการรับใบประกาศนียบัตรอบรมออนไลน์
  5. ลิงก์เข้าร่วมอบรม "เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที"

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook: SiT Talks 
โทร 02 577 9999 ต่อ 1745 (นพชัย) หรือ 1793 (อสมาภรณ์/วิลาสินี) หรือ 06 1344 800

ข่าวสารที่่คล้ายกัน