การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

19-01-2022
naturalSciProject2022

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อพวช. ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

        ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)"  เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งการประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2022 the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture-IYAFA) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญของการประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อยในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่สนใจในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

ประกาศผลการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ


ประกาศผลรอบคัดเลือก 40 ผลงาน >>Click<<

โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม กลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าวสารการประกวดแข่งขันได้ที่

S 6029318

ดาวน์โหลด


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 025779999 ต่อ 1791 (ธีระพล) หรือ 1745 (ปริตต์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน