Prime Minister's Science Award 2024

Prime Minister's Science Award 2024

16-11-2023
Prime minister's Science Award 2024

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย อพวช. ร่วมกับ สวทช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงงาน Prime Minister’s Science Award 2024 ขึ้น เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและผลงานครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีประเภทรางวัล ดังนี้

  • รางวัลเยาวชน

1. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

3. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

6. รางวัลพิเศษ Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน)

(โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจะต้องเป็นโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติมาแล้ว ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

  • รางวัลครู

1. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2024 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัค

Link ส่งใบสมัคร รางวัลเยาวชน

Link ส่งใบสมัคร รางวัลครู

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1790, 1791
Email: pmscienceaward@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน