โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล 2566

โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล 2566

27-07-2023
ประกวดกวีวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล 2566 คลิก

ผลงานการประกวดบทกวีวิลาศ วิทยาศาสตร์วิไล ประจำปี 2566

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดกลอนสุภาพ (กลอนแปด) โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล

1. ผลงาน ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point 
2. ผลงานกลอนแปด กำหนดความยาว 8-12 บท 
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือผลงานที่ส่ง ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ นิตยสาร อพวช. รายการเสียง (podcast) ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด  จะได้รับสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก
5. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพและตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุในกติตกาการแข่งขัน 
7. ผลงานจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เป็นการปลุกปั่น พาดพิง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
8. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก
9.1 รูปแบบฉันทลักษณ์ถูกต้อง
9.2 มีเนื้อหาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือความเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3 ความคิดสร้างสรรค์
10. รางวัลการประกวด ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก จำนวน 5 รางวัล

11. วิธีส่งผลงาน 
ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th  ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf 
ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 
        กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
        39 ม. 3  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
 
        วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดบทกวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล”
ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)
      ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
      39 ม. 3  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (12.00 น.)

สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1472 (สุมัยญา,แก้วนภา)

 

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน