th th
en

ความลับของสีดำา


สีดำาของสีเมจิกเกิดจากการผสมของสีหลายสี เด็กๆ จะได้
ค้นหาว่าปากกาเมจิกสีดำาที่มีหลากหลายแบบนั้นเกิดจากการ
ผสมสีหลายสีจริงหรือไม่ และมีสีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้สีดำาที่เห็น
เป็นการทดลองผ่านวิธีการทางเคมี คือ โครมาโทกราฟี และ
การแพร่ของน้ำ

วิชาเรียน: เคมี
ประเภทบุคคล: อนุบาล
ภาษา: ภาษาไทย