th th
en

ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์

“ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ”

สัมภาษณ์ คุณรัชพล ตันติประภากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Scent&Sense Laboratory จำกัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
การเสวนาพูดคุยโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแสดงถึงความหลากหลายของอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจุดประกายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต