th th
en

condition

ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 1. สังเกตป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ช่วยในการแนะนำ บอกทิศทาง และอธิบายตามจุดต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านั้น
 2. กรุณาถนอมใช้ชิ้นงานสื่อสัมผัส จอภาพระบบสัมผัสและอุปกรณ์ที่จัดไว้ เพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยทดลองหรือเล่นอย่างเบามือ หรือปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ติดประกาศไว้
 3. หุ่น แบบจำลอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดง เป็นส่วนประกอบที่มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมสัมผัสจับต้อง กรุณาอย่าจับชิ้นงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 4. ลิฟต์ใช้ได้สำหรับผู้พิการ หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน และหรือในความดูแลของเจ้าหน้าที่(เฉพาะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
 5. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์
 6. ไม่อนุญาตนำสัตว์เลี้ยง เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์         
 7. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น     
 8. ห้ามทะเลาะวิวาท
 9. ห้ามพกพาอาวุธมีคม
 10. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารผิดกฎหมาย เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์
 11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
 12. ห้ามเล่นการพนัน
 13. ห้ามขีดเขียนฝาผนัง
 14. ระมัดระวังการใช้บันไดเลื่อน/ ระวังชนกระจก
 15. ห้ามนำกระเป๋าหรือสัมภาระขนาดใหญ่ เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ กรุณาฝากไว้ที่จุดรับฝากของ หรือเก็บไว้ในรถ/รถโรงเรียน
 16. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อพวช.
 17. ไม่อนุญาตใช้ขาตั้งกล้อง
 18. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สันทนาการติดล้อ เช่น สเก็ตบอร์ด รองเท้าติดล้อ รถสกูตเตอร์