th th
en

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม<<Click
แบบตอบเข้าร่วมโครงการ <<Click

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงได้ร่วมกันจัดโครงการงานเวทีเยาวชนไทย“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019, BYF 2019)
ขึ้นในรูปแบบการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารและรณรงค์ รวมทั้งเสนอแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เน้นการศึกษาค้นคว้า
เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นถิ่นของตนเองและคัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๓๐ ทีมจากทั่วประเทศเพื่อนำเสนอผลงานในระหว่าง
วันที่ 3-5  เมษายน 2562 ณ อพวช. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากงานเวทีเยาวชนไทยฯครั้งนี้ จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับประเทศใน
งาน International Conference on Biodiversity 2019 ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 60 คน
- โครงงานธรรมชาติวิทยาด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ จำนวน 30 โครงงาน (ทีมละ 2 คน)
- ครู อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 30 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ 1460 – 62 (รักชนก 087 126 3634 / ทศวรรษ 083 337 9085 )
โทรสาร 02 577 9990
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.