th th
en

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฏีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการพลังงานทำให้การ รวบรวมข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตลอดจนให้ความรู้ และความบันเทิงด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้เกิด การล่าช้า และไม่ทันต่อสภาพการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในการนี้สมควรจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นตามพระ ราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนิน งานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฏีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการพลังงานทำให้การ รวบรวมข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตลอดจนให้ความรู้ และความบันเทิงด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้เกิด การล่าช้า และไม่ทันต่อสภาพการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในการนี้สมควรจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นตามพระ ราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนิน งานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชกฤษฎีกานี้