th th
en

        1 กุมภาพันธ์ 2561/ปทุมธานี - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก : แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of Elements” ขึ้น สำหรับบุคลากรครูในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ถือเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ สนุกสนาน และเข้าใจง่าย เพื่อนำพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน และเทคนิคการสอนที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางการสอนผ่านระบบ Video conference เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Image Gallery

MG9495800533
MG9497800533
MG9517800533
MG9535800533
MG9536800533
MG9537800533
MG9538800533
MG9539800533
MG9540800533
MG9545800533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร