th th
en

MOU29

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังร่วมกันผลักดันให้โรงเรียนได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ของชมชุน

MOU-0014
MOU-0035
MOU-0034
MOU-0033
MOU-0032
MOU-0031
MOU-0030
MOU-0028
MOU-0027
MOU-0026

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร