th th
en

1 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ New York Hall of Science จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Maker/Maker Space กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่สำหรับเยาวชน” สำหรับคุณครูผู้สอนทุกดับชั้นเพื่อเป็นแนวการสอน ให้เยาวชนได้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ “เมกเกอร์” (Maker) ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1-72
1-81
1-80
1-79
1-78
1-77
1-76
1-75
1-74
1-73
1-71
1-70
1-69
1-67
1-68
1-65
1-66
1-63
1-64
1-62
1-61
1-59
1-60
1-58
1-57
1-56
1-55
1-54
1-53
1-52
1-51
1-50
1-49
1-48
1-47
1-46
1-45
1-44
1-43
1-42
1-5
1-4
1-3
1-2
1-1
1-38
1-41
1-40
1-39
1-37
1-22
1-36
1-35
1-34
1-33
1-32
1-31
1-30
1-29
1-28
1-27
1-26
1-25
1-24
1-23
1-21
1-20
1-19
1-18
1-16
1-17
1-15
1-14
1-13
1-12
1-11
1-10
1-9
1-8
1-6
1-7

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร