th th
en

 190506 0080

5 พฤษภาคม 2562 –  ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม (คนที่สามด้านซ้ายมือ) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา “คณิตศาสตร์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) กล่าวเปิดงาน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 190506 0002

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร